top of page

PRIVACYVERKLARING EN ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE INFORMATIE

De website www.vanessamuyldermans.be is in eigendom en beheer van Vanessa Muyldermans.

 

PRIVACYVERKLARING

 

Verzameling en Registratie van persoonsgegevens


Ik hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van mijn cliënten. Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met alle persoonsgegevens. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die men als cliënt/klant heeft, overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, de wet op de e-handel van 11 maart 2003, het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens, de nieuwe Europese verordening ter Bescherming van Persoonsgegevens (GDPR) en de wet op patiëntenrechten.

In principe kan je deze site gebruiken zonder persoonsgegevens mee te delen. In bepaalde gevallen dienen er wel gegevens opgevraagd te worden. Indien men een afspraak wil maken voor een gesprek of indien men zich wil inschrijven voor een workshop, etc. In deze privacyverklaring wordt omschreven welke persoonlijke gegevens ik van jou wil verzamelen en waarom ik deze gegevens wil verzamelen. Ik ga met de grootste zorg om met de mij toevertrouwde persoonsgegevens en behandel deze strikt vertrouwelijk.


Dit brengt mee dat ik:

 • Jouw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn                    beschreven in deze privacyverklaring.

 • De verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • Vraag om jouw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

          

Aan cliënten, studenten,... vraag ik om een 'informed consent' te ondertekenen (een akkoord om uw persoonsgegevens te verwerken zoals aangegeven in deze privacyverklaring) door dit aan te vinken op het aanvraag- of contactformulier en verwijs ik hierop eveneens naar de privacyverklaring.

Wat zijn persoonsgegevens? Over welke gegevens gaat het?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee iemand geïdentificeerd kan worden. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een geboortedatum, locatiegegevens, etc. of één of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.


 

Welke persoonsgegevens houd ik bij?

Als je geen contact opneemt en louter de website ‘bezoekt’ houd ik geen gegevens bij.

 

Als er gebruik wordt gemaakt van één van de formulieren, worden de op dat formulier gevraagde gegevens (naam, voornaam, geboortedatum, GSM-nummer, e-mailadres) verwerkt voor het doeleinde waarvoor het bedoelt is (bvb om een afspraak vast te leggen of om in te schrijven voor een workshop,...) Ik verzamel geen bijkomende gegevens zonder jouw medeweten. Als ik meer gegevens nodig heb dan vraag ik deze, via e-mail, aan jou/jullie. 

 

Als je ingeschreven bent voor of deelgenomen hebt aan een opleiding, workshop,… worden in functie van vlotte dienstverlening en facturatie volgende gegevens bijgehouden: naam, voornaam, geboortedatum, GSM-nummer, e-mailadres.

 

Als je mij telefonisch contacteert, een bericht stuurt of op sociale media 'volgt', maar je verder niet aanmeldt, dan houd ik geen gegevens bij.

Als je één of meerdere begeleidingsgesprekken in de praktijk hebt gehad dan houd ik de volgende persoonsgegevens bij: naam, voornaam, geboortedatum, GSM-nummer, e-mailadres en adres. Bij koppelafspraken worden deze gegevens van de beide partners genoteerd en bijgehouden. 

Waarom verzamel ik deze persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om jou de kans te geven te kunnen deelnemen aan het therapeutisch aanbod van Vanessa Muyldermans (AANBOD - THERAPIE)                         

 • Om jou de kans te geven te kunnen deelnemen aan het educatieve aanbod van Vanessa Muyldermans (AANBOD - EDUCATIE)

 • Om jou op de hoogte te brengen van nieuwe content op de blog 'Let's talk' van Vanessa Muyldermans (BLOG)

 • Om een afspraak voor een begeleidingsgesprek bij Vanessa Muyldermans vlot te kunnen inplannen en comfortabel te laten verlopen (AANBOD - THERAPIE)

 • Om inschrijving, deelname, evaluatie etc. mbt een infosessie, workshop, opleiding, intervisie-supervisie van Vanessa Muyldermans vlot te laten             verlopen (AANBOD - EDUCATIE)​

 • Om de betaling bij no-show te kunnen regelen (AANBOD - PRAKTISCH)

Hoe worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Ik houd enkel (vooraf) bepaalde persoons- of contactgegevens bij.

 

Deze worden door mij, op een passieve wijze in een algemeen digitaal CRM-bestand bijgehouden.

Het betreft:

 • Voornaam

 • Familienaam

 • Geboortedatum

 • Adres

 • GSM-nr

 • E-mailadres

 • Partner (Bij koppelgesprekken)

 

Als onderdeel daarvan worden deze persoonsgegevens ook op een actieve wijze bewaard op aparte digitale lijsten in functie van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • De persoonsgegevens van personen die een afspraak gevraagd hebben voor een individueel begeleidingsgesprek, een koppelgesprek of een groepsgesprek zullen op een lijst 'Therapie' verzameld worden en hierdoor geïnformeerd worden over items mbt AANBOD - THERAPIE.

 • De persoonsgegevens van personen die interesse getoond hebben in, vragen gesteld hebben over, deelgenomen hebben aan een infosessie, workshop, opleiding of intervisie-supervisie zullen op een lijst 'Educatie' verzameld worden en hierdoor geïnformeerd worden over items mbt AANBOD - EDUCATIE.

 • De persoonsgegevens van personen die interesse getoond hebben in content van de blog zullen op een lijst 'Blog' verzameld worden en hierdoor geïnformeerd worden over items mbt de BLOG.

 • De persoonsgegevens van personen die hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief zullen op een lijst 'Nieuwsbrief' verzameld worden en de nieuwsbrief via e-mail ontvangen.

Eén persoon kan dus op één of op meerdere lijsten staan. 

Welke persoonsgegevens worden per lijst verwerkt en bewaard?

 • Lijst 'Therapie': Voornaam, familienaam, geboortedatum, e-mailadres, GSM-nr

 • Lijst 'Educatie': Voornaam, familienaam, geboortedatum, e-mailadres, GSM-nr

 • Lijst 'Blog': Voornaam, e-mailadres

 • Lijst 'Nieuwsbrief': Voornaam, e-mailadres

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

Enkel ik, Vanessa Muyldermans, heb continue toegang tot deze persoons- of contactgegevens.
Ik zorg ervoor dat, daarnaast, enkel de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw persoonsgegevens en dit enkel met een bepaald doel en voor een bepaalde, gelimiteerde, periode. Bvb om bij een noodgeval een afspraak te kunnen annuleren wanneer ik daar zelf niet toe in staat ben. 
 Alle personen die namens Vanessa Muyldermans, in functie van de uitoefening van hun beroep, of in ondersteuning van mij, van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn eveneens gehouden aan geheimhouding hiervan. 

Ik zorg er tevens voor dat de toegang tot de gegevens afgeschermd wordt en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Ik hanteer een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al mijn systemen. Mijn werkcomputers zijn niet verbonden met mijn gsm of tablet. Ik test en evalueer regelmatig al deze maatregelen. Op deze manier neem ik passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.             

Aan wie kunnen er persoonsgegevens worden doorgegeven
 

Er worden onder geen beding persoonsgegevens door mij aan iemand doorgegeven. Hierop is één uitzondering. Wanneer iemand een afspraak maakt en niet komt opdagen of een afspraak te laat annuleert zal hij/zij of het koppel hiervoor een 'no show-factuur ' krijgen. Deze wordt door mij gemaakt en door mij per e-mail aan betrokkene verstuurd. Wanneer hier geen reactie op komt wordt er door mij een herinnering gestuurd. Wanneer er daarna nog steeds niet betaald, noch gereageerd is dan geef ik de zaak uit handen en maak ik de factuur en de nodige contactgegevens (voornaam, familienaam, geboortedatum en e-mailadres) over aan mijn advocaat (meester Mario Renodeyn - Leopold II-laan 33, 8000 Brugge) zodat deze de kwestie verder kan afhandelen. De betrokken personen worden hier preventief van op de hoogte gebracht in mijn twee mails voorafgaand aan deze doorgeving.

Aanpassing of verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te corrigeren of te laten verwijderen uit mijn algemene CRM-database. Een verzoek tot correctie of verwijderen van jouw contactgegevens kan je richten tot contact@vanessamuyldermans.be.

 

Je kan zelf jouw gegevens wijzigen op een lijst via 'update your preferences' of je kan je uitschrijven voor een mailinglist via 'unsubscribe from this list'. Let wel: wanneer je op meerdere lijsten staat, moet je dit per lijst doen. 

Beperking van aansprakelijkheid

Ik streef naar het verstrekken van zo correct mogelijke informatie, maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie in folders, op de blog, op de website etc. garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld. Ik, Vanessa Muyldermans, ben ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door een gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving t.a.v. gebruikers of derden, noch ben ik verantwoordelijk voor fouten of vergissingen. Ik ben eveneens niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid etc.

Links naar andere sites

Voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de bezoeker, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden kan ik, Vanessa Muyldermans, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn dus mogelijks verantwoordelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze aanbieden op hun website.

Beveiliging

Ik neem beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tot een minimum te beperken, zo zet ik in op volgende maatregelen:

 • Toegang tot digitale persoonsgegevens is gelimiteerd en afgeschermd met gebruikersnaam en wachtwoord.

 • Schriftelijke gegevens worden bewaard achter slot en grendel.

 • Ik maak gebruik van beveiligde verbindingen, zodat alle informatie afgeschermd is.

 

Klachten

Vanessa Muyldermans is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van de privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover kan dit via contact@vanessamuyldermans.be. Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kan je hierover direct contact met mij opnemen. via contact@vanessamuyldermans.be. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)  

Wijziging in deze privacyverklaring

Vanessa Muyldermans kan ten alle tijden het privacybeleid veranderen, dit naar aanleiding van verandering in haar diensten of geldende regelgeving. De gewijzigde voorwaarden worden dan bekendgemaakt op deze website en gelden dan vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Het is daarom ten zeerste aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hoe kan je mij bereiken

Als je na het lezen van de informatie op deze website nog vragen hebt, dan kan je me mailen op contact@vanessamuyldermans.be.

Ook alle vragen van studenten etc. mogen naar dit mailadres gestuurd worden. 

 

Wil je een afspraak maken voor een begeleidingsgesprek, dan kan je het hiervoor bestemde formulier invullen. Wil je je inschrijven voor een workshop, infosessie,... dan is er hier ook steeds een inschrijvingsformulier voor. 

In principe speelt de therapie zich af tijdens de sessies. Het is dus niet gebruikelijk, noch aangewezen over inhoudelijke dingen te bellen en/of mailen buiten de begeleidingsgesprekken. Tenzij in zeer uitzonderlijke situaties of wanneer dit expliciet anders is afgesproken. Je kan wel bellen en/of mailen om iets dringends te verwittigen (bvb oponthoud op weg naar de afspraak).

Contact met de doorverwijzende arts
Wanneer je bent doorverwezen door de huisarts, gynaecoloog, uroloog,... dan krijgt die arts van mij de mededeling - een bevestiging dat je effectief langs bent geweest. Zonder verdere details. Alle inhoudelijke informatie over de gesprekken is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim.

Verslagen

Er worden geen inhoudelijke verslagen, voor geen enkel doeleinde, gemaakt. Er kan enkel een  schriftelijke verklaring van aanwezigheid op begeleidingsgesprekken verleend worden. Dit wordt dan (uitsluitend) op vraag van de cliënt(en), op papier, aan de cliënt(en) zelf overhandigd. Verder is er geen enkele verslaggeving mogelijk. 

Informatie delen met begeleidende collega's

Alles wat, in de consultatieruimte, wordt besproken tussen cliënt(en) en hulpverlener is vertrouwelijk. Er zal nooit informatie, buiten het medeweten van de cliënt(en) om, aan derden worden meegedeeld. 

Uiteraard is kwalitatieve samenwerking erg belangrijk en kunnen aanvullende consulten van andere hulpverleners, mogelijke doorverwijzingen,... erg behulpzaam zijn. Echter alleen met medeweten en  toestemming van de cliënt(en) en wanneer dit in het belang van de cliënt(en) is, zal ik de betrokken collega-hulpverlener (mondeling) informeren. Uiteraard geldt voor al deze gesprekken het gedeelde beroepsgeheim. Ook hier worden geen schriftelijke mededelingen gedaan. 


 

Betalen

Therapie:

Je betaalt steeds aan het einde van een gesprek. Dit kan cash of met een app obv een QR-code. Deze betaling wordt door mij dmv de Bancontact-Payconiq-app verwerkt. Dit maakt dat er geen persoonsgevens van de cliënt(en) in mijn bankgegevens opgenomen worden. 

Educatie

Voor workshpos, opleidingen etc geldt telkens een specifiek beleid hetwelke hier ook telkens op voorhand bij vermeld wordt.
 

Niet opdagen op een afspraak

Als je niet opdaagt voor een afgesproken begeleidingsgesprek, of je zegt minder dan 72 uur op voorhand af zonder dringende reden, dan moet je het volledige honorarium betalen. Omgekeerd: als ik zelf minder dan 24 uur vooraf een afspraak moet afzeggen, dan geldt er een (éénmalige) korting van 10 euro op het eerstvolgende gesprek (individueel gesprek aan 40 ipv 50 euro - koppelgesprek aan 50 ipv 60 euro).

bottom of page